Vår vision & affärsidé

- framåt tillsammans

Det uthålliga familjeägandet har tillfört Bergendahls stabilitet för utveckling, förnyelse och starka värderingar. Det kallar vi Bergendahlsandan! Ett begrepp för sammanhållningen och gemenskapen mellan ägare och medarbetare, som över årtionden utvecklats till en positiv företagskultur i en god arbetsmiljö.

Vision

Visionen är att Bergendahls skall uppnå och bibehålla en resultat- och avkastningsnivå som överträffar konkurrenternas, samt uppfattas som mest attraktivt av kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Visionen avspeglas i affärsidén att Bergendahls är en familjeägd koncern som är en aktiv ägare av företag inom konsumentnära handel.

Strategi

Strategin för att nå visionen innebär;

att den dominerande driftsformen för detaljhandelsverksamheten skall vara egenägd detaljhandel inom segment ”value for money”.

att koncernen skall bedriva detaljhandelsverksamhet med stöd av egenägd partihandel/inköpsverksamhet, vilket förutsätter en hög grad av integration mellan partihandel och detaljhandel.

Långsiktiga mål

Vårt arbete med att nå visionen bygger på följande hörnstenar:

Tydliga värderingar förankrade i en stark företagskultur.
Alla medarbetare skall vara väl bekanta med våra värderingar.

Högt anseende och starkt varumärke.
Vi skapar ett högt anseende genom goda affärer och respekteras för det vi gör. Vår profil som arbetsgivare skall vara stark och vi skall vara en plattform för god entreprenörsanda och utveckling. Bergendahls skall som övergripande varumärke för koncernen tillföra dess verksamheter en extra dimension av långsiktighet och kvalitet. Våra verksamheter skall ha starka varumärken och en tydlig position präglad av ”value for money”.

Goda samhällsmedborgare.
Vårt CSR-arbete skall vara förankrat i den löpande verksamheten och med inriktning mot främst miljö och arbetsvillkor där vi verkar. Vi skall vara kända för att främja formgivning, konst och kultur, bland annat genom de egna medarbetarnas intresse och förmåga.

Familjeföretaget

Den snart 100-åriga ägartraditionen inom familjen Bergendahl förvaltas av dagens ägare Elisabeth och barnen Sophia och Carl-Mikael, som alla är aktiva i företagets bolag och styrelse. Bergendahls är en decentraliserad koncern där varje affärsområde har ett tydligt ansvarsområde baserat på ägarnas strategiska inriktning. Moderbolagets styrelse ansvarar för den övergripande inriktningen i form av strategiska och finansiella ramar, men varje affärsområde har en egen styrelse med externa ledamöter som kan fatta självständiga beslut om t ex investeringar och strategiska vägval. Ett tydligt familjeägande i samarbete med externa rådgivare har under årens lopp blivit en viktig framgångsfaktor för Bergendahls.

Koncernstab

Information om våra verksamheter samt företagsledare se Bolagsöversikt.

Lars_svartvit_2

Lars Ljungälv
Koncernchef

Patrik Haraldsson_svartvit

Patrik Haraldsson
Koncerncontroller

Carl-Johan-Bune_svartvit_5

Carl-Johan Bune
Chefsjurist

Ulf Zenk_svartvit

Ulf Zenk
Ekonomidirektör

Styrelsen

Spiros Mylonopoulos (Styrelseordförande)
Elisabeth Bergendahl Mylonopoulos
Carl-Mikael Bergendahl
Sophia Bergendahl

Anders Moberg
Ingvar Ganestam
Lars Ljungälv

Länk till Bergendahlsfood.se