Hållbart ägande för framtida generationer

Vi har ett brinnande intresse för kundupplevelsen​. Vår ambition är att driva en klimatbra och effektiv verksamhet, med ett noga utvalt sortiment och cirkulära framsteg, som bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. ​

Hållbarhet för mig innebär att vi arbetar långsiktigt och använder resurser på ett klokt sätt för att vi med gott samvete och stolthet ska kunna lämna över till nästa generation. Minska matsvinnet och öka andelen egenproducerad solel är två viktiga områden för oss och för att nå målen i agenda 2030.

Anders Wennerberg, vd City Gross

Klimatbra och effektiv verksamhet

Bergendahl & Son ska minska koncernens klimatpåverkan och har beslutat att samtliga bolag ska vara klimatneutrala sett till den egna verksamheten till 2030. Ett grundläggande första steg är att mäta de utsläpp som koncernbolagen gör och senast vid utgången av 2023 ska samtliga bolag inom koncernen ha mätt respektive bolags klimatutsläpp och energiförbrukning enligt GHG-protokollet. ​

 

 

Vi strävar efter att ha ett noga utvalt sortiment som alltid utgår från kundens behov. Samtidigt har vi också möjlighet att informera och inspirera våra kunder till att göra fler medvetna val. På Bergendahls vill vi kontinuerligt arbeta med att utveckla erbjudandet med fler hållbara produkter, förpackningar och koncept men även ta hand om det svinn och avfall som bolaget ger upphov till. Här har varje bolag olika förutsättningar och därmed även egna målsättningar. Vid utgången av 2022 ska samtliga bolag ha formulerat egna målsättningar för ett hållbart erbjudande.​

Ansvarstagande leverantörer

Bergendahl & Sons uppförandekod är ett viktigt verktyg för koncernens hållbarhetsarbete. Där sammanställs de riktlinjer vi har för våra samarbetspartners och leverantörer om ett etiskt, socialt och miljömässigt arbetssätt. Uppförandekoden bygger på konventioner och dokument från FN och Internationella arbetsorganisationen och innehåller de förväntningar vi har på leverantörer och producenter. Vid utgången av 2022 ska samtliga koncernens leverantörer ha signerat Bergendahls uppförandekod.