Styrning och rapportering

På Bergendahls strävar vi efter att olika aspekter kopplade till hållbarhet tas i beaktande i affärsbesluten. Det gäller såväl i den dagliga verksamheten i dotterbolagen som vid den långsiktiga strategiska planeringen.

Det är Bergendahls & Sons styrelse som behandlar hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och sätter den långsiktiga riktningen. Dotterbolagen har olika förutsättningar för sitt hållbarhetsarbete. Här verkar hållbarhetsstrategin som ett koncerngemensamt ramverk, där varje bolag själva ansvarar för att implementera strategin i verksamheten. Ansvaret för respektive bolags hållbarhetsstrategi ligger hos vd.

Bergendahls har identifierat sju av de globala målen som bolaget särskilt bidrar till, dessa är 2, 4-5, 8, 12-13 och 16. Vid urvalet granskades även de 169 delmålen. Genom att integrera målen i vår strategi och verksamhet, försäkrar vi oss om att vårt arbete bidrar till visionen i Agenda 2030.