Värderingar som genomsyrar allt vi gör

Starka värderingar utgör ett viktigt ramverk för koncernens bolag. Det som har format Bergendahls genom åren är ett starkt och resultatfokuserat entreprenörskap och ett värderingsstyrt ledarskap.

Inom Bergendahls arbetar omkring 4300 medarbetare. Vi tror att olikheter berikar och vill skapa en atmosfär av öppenhet och förtroende på arbetsplatsen.

Lars Ljungälv, koncernchef

Värderingsstyrt ledarskap

Nyligen har våra värderingar uppdaterats och de utgör ett viktigt styrmedel gentemot befintliga och nya dotterbolags ledningar. Respektive bolag förväntas använda värderingarna som ett ramverk att jobba utifrån.

Ansvarstagande

Vi arbetar självständigt och tillsammans utifrån respekt, tillit och omtanke för varandra och för vår omgivning. Affärsmässighet, hållbarhet och långsiktighet är våra prioriteringar.

Inkluderande

Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. Vars och ens potential tas tillvara. Våra belöningssystem och arbetsvillkor är jämlika.

Kundfokuserade

I varje situation möter vi kunden utifrån dennes perspektiv och förväntningar. En positiv kundupplevelse är en angelägenhet för alla i koncernen.

Resultatdrivna

Vi tar alla eget ansvar för att fullfölja påbörjat arbete, nå våra uppsatta mål och ständigt söka förbättringar. Genom innovativa lösningar och goda affärer lägger vi grunden för framtiden.